Robin & Grace - 5/9/17אבי ואוריה 24.9.17ואדים ואלה - 17.9.17חתונה - דנה ורון 13.9.17חתונה - יוליה וגניה - 8.9.17חתונה - שחר ועומרי 19.9.17